John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

2016年10月8日 #

     摘要: 探索HTTP/2系列的第四篇文章,解读了HTTP/2流的状态,以及状态之间的转化。(2016.10.09最后更新)  阅读全文
posted @ 2016-10-08 21:17 John Jiang 阅读(2720) | 评论 (0)编辑 收藏