John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

12 2007 档案

     摘要: 这是Rick Grehan发表在TheServerSide上的一篇关于面向对象数据库--db4o的文章,较全面地介绍了db4o的关键特性,希望对大家认识db4o能有所帮助。(2007.12.07最后更新)  阅读全文
posted @ 2007-12-05 12:31 John Jiang 阅读(4466) | 评论 (8)  编辑