John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

09 2009 档案

     摘要: 本文使用SwingX与TimingFramework展示了如何实现淡入淡出效果,程序简洁实用,希望对大家能有所助益。(2009.09.28最后更新)  阅读全文
posted @ 2009-09-28 09:46 John Jiang 阅读(1831) | 评论 (0)  编辑