John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

05 2007 档案

     摘要: 本文中的配置都是从《MySQL5权威指南(3rd)》中摘抄出来的,个人认为对于使用MySQL十分有用。放在此处方便自己随时查阅,也希望对其他朋友有所助益。(2007.05.30最后更新)  阅读全文
posted @ 2007-05-23 09:26 John Jiang 阅读(3170) | 评论 (2)  编辑