John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

06 2012 档案

     摘要: 本文是JavaLobby的一篇博文,作者是Eclipse基金会的技术传教士,以"资深"人士的口吻对非"资深"求职者的一点儿忠告。文章很短,道理很浅。(2012.07.05最后更新)  阅读全文
posted @ 2012-06-30 23:47 John Jiang 阅读(1335) | 评论 (0)  编辑