John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

09 2007 档案

     摘要: 在SUN CEO Jonathan Schwartz的最新Blog中,Games Gosling介绍了Java程序设计语言的名称--"Java"的由来。(2007.12.07最后更新)  阅读全文
posted @ 2007-09-04 10:20 John Jiang 阅读(1392) | 评论 (9)  编辑