John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

07 2013 档案

     摘要: 最近有点儿闲,看了一些文章,有了一些感触,写成一篇小文。软件世界真的变化很大,没有永恒的终结者。今天的终结者,明天可能就会被别人终结。道理大家都懂,但现实依然很残酷。(2013.07.29最后更新)  阅读全文
posted @ 2013-07-14 11:15 John Jiang 阅读(2109) | 评论 (3)  编辑