John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

11 2015 档案

     摘要: 本文是Play OpenJDK的第二篇,介绍了如何突破JDK不允许自定义的包名以"java."开头这一限制。这一技巧对于基于已有的JDK向java.*中添加新类还是有所帮助的。(2015.11.02最后更新)  阅读全文
posted @ 2015-11-01 20:06 John Jiang 阅读(3656) | 评论 (0)  编辑