John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

03 2013 档案

     摘要: 本文是InfoQ中的一篇关于遗留系统重构的文章,该文基于一个真实案例,讲述了如何在重构遗留系统时编写单元测试,以及单元测试又是如何确保了重构的正确性。(2013.03.03最后更新)  阅读全文
posted @ 2013-03-03 22:44 John Jiang 阅读(2016) | 评论 (0)  编辑