John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

db4o

     摘要: 这是Rick Grehan发表在TheServerSide上的一篇关于面向对象数据库--db4o的文章,较全面地介绍了db4o的关键特性,希望对大家认识db4o能有所帮助。(2007.12.07最后更新)  阅读全文
posted @ 2007-12-05 12:31 John Jiang 阅读(4465) | 评论 (8)  编辑

     摘要: 本文将使用一个较复杂的实例,讲述如何定制目录布局(即不使用Maven标准目录布局),以及讲述一些关键插件的使用(配置)。(2007.01.02最后更新)  阅读全文
posted @ 2006-12-12 18:03 John Jiang 阅读(12538) | 评论 (21)  编辑