John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

11 2012 档案

     摘要: 应用使用32位的JVM,还是应该使用64位的JVM,我自己以前还真没想过,大家都想过了吗?本文是Plumbr中的一篇博文,为大家提了个醒。(2012.11.27最后更新)  阅读全文
posted @ 2012-11-26 23:41 John Jiang 阅读(4371) | 评论 (5)  编辑