John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

01 2012 档案

     摘要: 本文是"探索JUnit4扩展"系列中的第三篇,将进一步探究Rule的应用,展示如何使用Rule来替代@BeforeClass,@AfterClass,@Before和@After的功能。(2012.01.04最后更新)  阅读全文
posted @ 2012-01-04 00:13 John Jiang 阅读(2193) | 评论 (3)  编辑