John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

01 2007 档案

     摘要: 最近由于工作原因,在RedHat AS 4.0上安装了Apache2+MySQL5+PHP5。现将安装使用的命令记录,以备日后查询,也希望对其他朋友有帮助。(2007.10.17最后更新)  阅读全文
posted @ 2007-01-02 13:48 John Jiang 阅读(1298) | 评论 (2)  编辑