John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

05 2011 档案

     摘要: 在开发一个新浪微博客Swing户端的过程中希望能展现不规则的窗体界面,原来JDK 6 update 10提供了创建指定形状窗体的特性,简单易用,记于此处。(2010.05.31最后更新)  阅读全文
posted @ 2011-05-31 20:46 John Jiang 阅读(1891) | 评论 (0)  编辑