John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

11 2009 档案

     摘要: 当在加载数据(或其它耗时工作)时,需要显示一个进度指示面板,本文介绍了一种简易的实现方式。(2009.11.30最后更新)  阅读全文
posted @ 2009-11-29 20:33 John Jiang 阅读(2095) | 评论 (5)  编辑