John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

12 2008 档案

     摘要: 温家宝总理视察了用友软件园,我的兄弟姐妹们用自己的相机、手机记录了其中的一些片段。大家感兴趣的话,可以浏览一下。(2008.12.31最后更新)  阅读全文
posted @ 2008-12-31 22:40 John Jiang 阅读(2506) | 评论 (9)  编辑