John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

JStockChart

     摘要: 本文以一个示例介绍了如何利用JStockChart生成金融时序图。(2009.11.23最后更新)  阅读全文
posted @ 2008-09-08 16:12 John Jiang 阅读(3854) | 评论 (15)  编辑

     摘要: JStockChart是一款简单但实用的开源图表工具,是对JFreeChart的扩展,仅关注于金融时序图与K线图。(2008.08.29最后更新)  阅读全文
posted @ 2008-08-28 17:11 John Jiang 阅读(4494) | 评论 (57)  编辑