John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

07 2010 档案

     摘要: 新版红楼梦的剧组在西单图书大厦举办签名售书,由于一直以来都很喜欢红楼梦,也很期待新版红楼梦的播出,再者,之前尚未参与过签名售书之类的活动,故杂家这次也去凑了一次热闹^_^ (2010.07.18最后更新)  阅读全文
posted @ 2010-07-18 22:00 John Jiang 阅读(1420) | 评论 (7)  编辑