John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

02 2008 档案

     摘要: 在基于浏览器的应用中,为何Flash大大流行于Java Applet?Java Applet是否真的不适用于这样的应用场景?John O'Conner有话要说...(2008.03.29最后更新)  阅读全文
posted @ 2008-02-26 14:07 John Jiang 阅读(2325) | 评论 (9)  编辑