John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

04 2008 档案

     摘要: 本文这是Sun官方以Blog形式发布的Java核心技术窍门(JavaCoreTechTip)中的一个。我之前尚未关注过java.text.Collator类,看过Sorting Strings这个tip之后觉得有些意义,故翻译在了此处,也希望对其它朋友有所助益。(2008.04.07最后更新)  阅读全文
posted @ 2008-04-07 09:10 John Jiang 阅读(4132) | 评论 (3)  编辑