John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

06 2013 档案

     摘要: 对于软件开发,干的时间越长,就越感觉自己懂的知识少,似乎要学习的知识还有很多很多。最近恰在JavaLobby上看到一篇小文,作者谈到是否有必要成为全面的专家。道理其实很浅显,大家也都懂,我只是随手翻译一下罢了。(2013.06.30最后更新)  阅读全文
posted @ 2013-06-30 21:02 John Jiang 阅读(2279) | 评论 (2)  编辑