John Jiang

a cup of Java, cheers!
https://github.com/johnshajiang/blog

   :: 首页 ::  :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  131 随笔 :: 1 文章 :: 530 评论 :: 0 Trackbacks

05 2013 档案

     摘要: OpenWorld 2013(中国)将在七月的上海举行,日前已发布了是次大会的各个专题讲座。本文简介了若干我个人比较关注的主题与讲座,希望其他朋友也能感兴趣。(2013.06.06最后更新)  阅读全文
posted @ 2013-05-28 21:56 John Jiang 阅读(1848) | 评论 (0)  编辑