Java, Only Java!

统计

留言簿(20)

积分与排名

好友空间

文档技巧

阅读排行榜

评论排行榜

03 2019 档案

《Python 数据科学实践指南》读书笔记

posted @ 2019-03-19 12:51 zYx.Tom 阅读(99) | 评论 (0)  编辑

《Python神经网络编程》的读书笔记

posted @ 2019-03-19 12:03 zYx.Tom 阅读(121) | 评论 (0)  编辑

《软件开发与创新》的读书笔记

posted @ 2019-03-19 11:57 zYx.Tom 阅读(142) | 评论 (0)  编辑

《神经网络算法与实现-基于Java语言》的读书笔记

posted @ 2019-03-19 11:51 zYx.Tom 阅读(197) | 评论 (0)  编辑