BloveSaga

在希腊帕尔纳斯山南坡上,有一个驰名世界的戴尔波伊神托所,在它的入口处的巨石上赫然锈刻着这样几个大字: 认识你自己!

  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  34 随笔 :: 12 文章 :: 122 评论 :: 0 Trackbacks

Discuss Life

posted @ 2006-06-05 04:11 蓝色Saga 阅读(138) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2006-06-04 15:23 蓝色Saga 阅读(96) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2006-06-04 12:30 蓝色Saga 阅读(366) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2006-06-04 10:54 蓝色Saga 阅读(107) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2006-06-04 10:53 蓝色Saga 阅读(234) | 评论 (0)  编辑