BloveSaga

在希腊帕尔纳斯山南坡上,有一个驰名世界的戴尔波伊神托所,在它的入口处的巨石上赫然锈刻着这样几个大字: 认识你自己!

  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  34 随笔 :: 12 文章 :: 122 评论 :: 0 Trackbacks

Basic XML

posted @ 2006-06-13 16:42 蓝色Saga 阅读(433) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2006-06-13 13:08 蓝色Saga 阅读(191) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2006-06-13 12:02 蓝色Saga 阅读(129) | 评论 (0)  编辑