xylz,imxylz

关注后端架构、中间件、分布式和并发编程

   :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  111 随笔 :: 10 文章 :: 2680 评论 :: 0 Trackbacks

10 2013 档案

posted @ 2013-10-16 00:33 imxylz 阅读(8817) | 评论 (8)  编辑

     摘要: Bash 为了提高命令的解析速度,将解析过的命令的全路径保存在hash表中,因此下次执行的时候就无需进行再次解析。如果在shell中修改了已经缓存过的命令路径,那么bash可能不能立即生效。这样就会发生命令不能解析或者文件不存在的问题,尽管可执行文件确实存在。  阅读全文
posted @ 2013-10-13 22:16 imxylz 阅读(2957) | 评论 (0)  编辑

     摘要: OS X 下批量转换图片格式。  阅读全文
posted @ 2013-10-08 17:17 imxylz 阅读(4734) | 评论 (1)  编辑


©2009-2014 IMXYLZ