xylz,imxylz

关注后端架构、中间件、分布式和并发编程

   :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  111 随笔 :: 10 文章 :: 2680 评论 :: 0 Trackbacks

06 2011 档案

posted @ 2011-06-17 09:25 imxylz 阅读(4833) | 评论 (3)  编辑

posted @ 2011-06-12 00:24 imxylz 阅读(10893) | 评论 (36)  编辑

     摘要: 当Ajax遇到GBK/GB2312,我们恨不能将所有项目的编码统一改为UTF-8。显然这个做法,成本太高了。下面给出了一个完善的解决方案。此方案不仅仅限于Ajax提交数据,也适用于普通访问请求。  阅读全文
posted @ 2011-06-10 23:46 imxylz 阅读(8062) | 评论 (6)  编辑


©2009-2014 IMXYLZ