ilevel

Posted on 2009-07-23 11:51 林光炎 阅读(250) 评论(0)  编辑  收藏 所属分类: zeus
 
ilevel 是1,2,3,4时分别是什么意思啊
3--区域
4--组管组
1--
2--?
 
 
3 区域 和 大区
1 全国 和 乱七八糟的 服务拍摄之类的
2是论七八糟服务拍摄的下一级
 
这个在那张表定义吗?我在ali_zeus_resourece表里找不到
 
在ali_zeus_access_area

posts - 104, comments - 33, trackbacks - 0, articles - 0

Copyright © 林光炎