posts - 56, comments - 77, trackbacks - 0, articles - 1
  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理

2010年7月26日

     摘要: 其实所有的一切都只是几个因素的相互作用, 互为函数:

* 并发量/数据量
* 机器配置
* 单个请求处理速度
* 稳定运行时间
  阅读全文

posted @ 2010-07-26 22:44 切尔斯基 阅读(2066) | 评论 (0)编辑 收藏