posts - 56, comments - 77, trackbacks - 0, articles - 1
  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理

07 2010 档案

     摘要: 其实所有的一切都只是几个因素的相互作用, 互为函数:

* 并发量/数据量
* 机器配置
* 单个请求处理速度
* 稳定运行时间
  阅读全文

posted @ 2010-07-26 22:44 切尔斯基 阅读(2003) | 评论 (0)  编辑 |

posted @ 2010-07-11 22:18 切尔斯基 阅读(2126) | 评论 (3)  编辑 |

posted @ 2010-07-06 23:15 切尔斯基 阅读(1862) | 评论 (0)  编辑 |