waterye

ubuntu查看网络流量

1. iftop
sudo apt-get install iftop
sudo iftop -i ppp0
2. slurm
sudo apt-get install slurm
slurm -i ppp0
3. vnstat
sudo apt-get install vnstat
sudo chmod o+x /usr/bin/vnstat
sudo chmod o+wx /var/lib/vnstat/
vnstat -u -i ppp0
vnstat -i ppp0
vnstat -l -i ppp0

因为不是server就没有用复杂的mrtg

posted on 2008-10-05 22:19 waterye 阅读(6224) 评论(3)  编辑  收藏 所属分类: Linux

Feedback

# re: ubuntu查看网络流量 2008-11-05 11:20 韩露

你好,我是在校学生,我们学校的网络是按流量收费的!宿舍网线端口由路由分开,各个Windows电脑都装流量计数器,各人按自己使用的流量交个人的钱,现在我更喜欢使用Ubuntu,我想让你怎么查看UBUNTU流量,能让我看到我一个月,或者每天的上传和下载流量,并且能记录下来,如果有思路的话和我联系好吗?谢谢您了!
bigfish0321@163.com  回复  更多评论   

# re: ubuntu查看网络流量 2008-11-05 12:49 waterye

1. 安装vnstat
sudo apt-get install vnstat
sudo chmod o+x /usr/bin/vnstat
sudo chmod o+wx /var/lib/vnstat/

2. 配置vnstat
vnstat -u -i eth0 /// 执行几次
vnstat -d /// 查看流量
  回复  更多评论   

# re: ubuntu查看网络流量 2011-02-23 18:23 电脑桌面壁纸

我没安成功  回复  更多评论   


只有注册用户登录后才能发表评论。


网站导航: