posts - 104,  comments - 34,  trackbacks - 0
Select To_Char(To_Date('1312324', 'j'), 'jsp') From Dual; 

one million three hundred twelve thousand three hundred twenty-four 

  j从耶酥日开始的累计天数,jsp的含义出自那里,在oracle官方文档库里没有。
  另附上char<->number ,char<->date的官方格式,希望对大家有所帮助。

char<->number
   ,               分隔符(一般千位)
   .               小数点
   $               美圆符号前导
   0      0999     前导0(5位)              length(to_char(12,'000'))=4
          9990     后缀0(5位) 
   9      9999     前导空格(5位)           length(to_char(12,'999'))=4
   B
   C      C999     国际标准货币符号        to_char(0.122,'C90.99')='      CNY0.12'
   D      99D99    小数标记,默认为"."
   EEEE   0.0EEEE  科学计数发(必须4个E或e) to_char(0.122,'0.9eeee')='  1.2E-01'
   FM     fm90.9   无前导后缀空格          to_char(.122,'FM90.99')='0.12'
   G      9G999    分隔符(默认位",")       to_char(1234,'9g999')=' 1,234'
   L      L9999    人民币代码              to_char(1234,'fmL99,999')='RMB1,234'
   Mi     999Mi    符号后置                to_char(1234,'fm999,999mi')='1,234-'
   PR     999PR    括号表示负数            to_char(-1234,'fm999,999pr')='<1,234>'
   RN     RN|rn    罗马数字                to_char(12,'fmRN')='XII'    (1<=n<=3999)
   S      9999S    显示正负号              to_char(-12,'FM999S')='12-'
          s9999                            to_char(12,'FMs999')='+12'
   TM     TM
   U      U9999    欧圆代码                to_char(12,'FMu990')='RMB12'  与Nls_Dual_Currency有关
   V      99V99    扩大10的n倍             to_char(123,'fm999v9990')='1230000'
   X      XXXX     十六进制                to_char(1234,'FmXXXX')='4D2'
          to_char(123.678,'999,999.9999')='     123.6780'
          to_char(0.022,'999.000')='    .022'
          to_char(123.678,'000,000.0000')='000,123.6780'
          to_char(0.02,'000.999')=' 000.020'
          to_char(123.678,'000,000.00')=' 000,123.68'
          to_char(123.678,123.678,'99')='###'           Ora-12702
          to_char(123.678,'$999,00')='   $1,24'
-----------------------------------------------------------------------------------------------    
char<->date
   - , . ; :       间隔符      to_char(sysdate,'yyyy-mm/ss. hh24 ;mi:ss')='2004-10/38. 21 ;34:38'
      "text"                   to_char(Sysdate,'yyyy"年"mm"月"dd"日"')='2004年10月26日'
   AD|A.D.|BC|B.C. 公元(前)    to_char(Sysdate,'B.c.yyyy"年"')='公元2004年'
   CC|SCC          世纪        to_char(Sysdate,'Scc"世纪"yyyy.mm')='21世纪2004.10'
                                 在21世纪仅用两位表示20世纪的时间  
   Y,YYY|YYY|YY|Y  年          to_char(Sysdate,'yy')='04'
   IYYY|IYY|IY|I   年(ISO)     to_char(Sysdate,'Iyy')='004'  
   RR|RRRR                     to_date('80','rr')=1980.10.01   默认月为当前月的首日
                               to_date('80','yy')=2080.10.01
   Year|SYear   英文年         to_char(Sysdate,'Year')='two thousand four'
                               to_char(Sysdate,'SYear')=' Two Thousand Four' 
   Q               季度(1-4)   to_char(Sysdate,'yyyy.mm "第"q"季度"')='2004.10 第4季度'     
   MM              月份(01-12)                           
   Month|Mon       月份        to_char(Sysdate,'yyyy.mon.dd q iw dy')='2004.10月.26 4 44 星期二' 
   RM              罗马月份    to_char(Sysdate,'yyyy.mm Rm')='2004.10 X'    
   IW              周数(1-53)  to_char(Sysdate,'yyyy.mm.dd"第"iW"周"')='2004.10.26第44周'  
   WW|W            周数 
   Day|Dy          星期        to_char(Sysdate,'yyyy.mm.dd Day')='2004.10.26 星期二'  
   D               星期(1-7)   to_char(Sysdate,'D')='3'    星期二                                                             
   DD              天(1-31)    to_char(Sysdate,'yyyy.mm.dd')='2004.10.26'
   DDD             天(1-366)   to_char(Sysdate,'yyyy.mm.dd ddd')='2004.10.26 300'
   J               耶苏日      to_char(Sysdate,'j')='2453305'  自BC14712年算起
   AM|A.M.|PM|P.M. 上(下)午    to_char(Sysdate,'AM hh24:mi:ss')='下午 21:50:57'
   HH|HH12         小时(1-12)  to_char(Sysdate,'aMhh:mi:ss')='下午10:08:23'
   HH24            小时(0-23)  to_char(Sysdate,'P.M.hh:mi:ss')='下午10:11:04'
   Mi              分钟(0-59)
   SS              秒(0-59)
   SSSSS           秒(0-86399) to_char(Sysdate,'hh24:mi:ss sssss')='22:35:59 81359' 自零时累计值
   TZD|TZH|TZM|TZR 时区
   E|EE|FF(1..9)|X
posted on 2008-06-06 16:59 末日风情 阅读(388) 评论(1)  编辑  收藏 所属分类: oracle

FeedBack:
# re: 使用struts标签时应避免标签中的id值重复
2008-06-06 17:55 | 懒人
挺详细的,不错。。  回复  更多评论
  

只有注册用户登录后才能发表评论。


网站导航:
 
<2008年6月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

常用链接

留言簿(4)

随笔分类

随笔档案

搜索

  •  

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜