cuiyi's blog(崔毅 crazycy)

记录点滴 鉴往事之得失 以资于发展
数据加载中……

一家之言

记录一些思索后的心得、个人警句
很久没更新了,用聊天记录来尝试开启,论IT者

posted @ 2008-07-30 22:33 crazycy 阅读(581) | 评论 (0)  编辑

2008论求职做事,类比性的诱惑

posted @ 2008-03-06 01:42 crazycy 阅读(489) | 评论 (6)  编辑

80后财富新贵分享成功经验讲座--摘录

posted @ 2006-12-14 01:22 crazycy 阅读(1617) | 评论 (2)  编辑

自我警示

posted @ 2006-10-09 21:54 crazycy 阅读(425) | 评论 (1)  编辑

希望

posted @ 2006-05-03 23:17 crazycy 阅读(358) | 评论 (0)  编辑

那一次失败后

posted @ 2006-03-17 23:28 crazycy 阅读(462) | 评论 (0)  编辑

无奈中的积极

posted @ 2006-03-17 23:27 crazycy 阅读(384) | 评论 (1)  编辑

无聊之源(初至北航难耐的适应期)

posted @ 2006-03-17 23:27 crazycy 阅读(488) | 评论 (0)  编辑

于处境节节不利之际

posted @ 2006-03-17 23:26 crazycy 阅读(353) | 评论 (1)  编辑

对做事的态度

posted @ 2006-03-17 23:25 crazycy 阅读(388) | 评论 (1)  编辑

于软件架构的思索(大4)

posted @ 2006-03-17 23:24 crazycy 阅读(467) | 评论 (1)  编辑

大2开始的狂言

posted @ 2006-03-17 23:23 crazycy 阅读(400) | 评论 (0)  编辑

世界观

posted @ 2006-03-17 23:22 crazycy 阅读(524) | 评论 (2)  编辑

感情观

posted @ 2006-03-17 23:22 crazycy 阅读(458) | 评论 (6)  编辑