cuiyi's blog(崔毅 crazycy)

记录点滴 鉴往事之得失 以资于发展
数据加载中……

一家之言

记录一些思索后的心得、个人警句
很久没更新了,用聊天记录来尝试开启,论IT者

posted @ 2008-07-30 22:33 crazycy 阅读(533) | 评论 (0)  编辑

2008论求职做事,类比性的诱惑

posted @ 2008-03-06 01:42 crazycy 阅读(445) | 评论 (6)  编辑

80后财富新贵分享成功经验讲座--摘录

posted @ 2006-12-14 01:22 crazycy 阅读(1586) | 评论 (2)  编辑

自我警示

posted @ 2006-10-09 21:54 crazycy 阅读(369) | 评论 (1)  编辑

希望

posted @ 2006-05-03 23:17 crazycy 阅读(331) | 评论 (0)  编辑

那一次失败后

posted @ 2006-03-17 23:28 crazycy 阅读(430) | 评论 (0)  编辑

无奈中的积极

posted @ 2006-03-17 23:27 crazycy 阅读(340) | 评论 (1)  编辑

无聊之源(初至北航难耐的适应期)

posted @ 2006-03-17 23:27 crazycy 阅读(461) | 评论 (0)  编辑

于处境节节不利之际

posted @ 2006-03-17 23:26 crazycy 阅读(318) | 评论 (1)  编辑

对做事的态度

posted @ 2006-03-17 23:25 crazycy 阅读(368) | 评论 (1)  编辑

于软件架构的思索(大4)

posted @ 2006-03-17 23:24 crazycy 阅读(433) | 评论 (1)  编辑

大2开始的狂言

posted @ 2006-03-17 23:23 crazycy 阅读(378) | 评论 (0)  编辑

感情观

posted @ 2006-03-17 23:22 crazycy 阅读(422) | 评论 (6)  编辑

世界观

posted @ 2006-03-17 23:22 crazycy 阅读(456) | 评论 (2)  编辑