BeautifulMan

  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  16 随笔 :: 0 文章 :: 0 评论 :: 0 Trackbacks

2015年12月10日 #

     摘要: 复习题1、将下列十进制数转换为二进制形式:a. 3b. 13c. 59d. 119答:a. 11b. 1101c. 111011d. 11101112、将下列二进制值转换为十进制、八进制和十六进制形式:a. 00010101b. 01010101c. 01001100d. 10011101答:a. 21, 025, 0x15b. 85, 0125, 0x55c. 76, 0114, 0x4Cd. ...  阅读全文
posted @ 2016-01-06 09:27 李阿昀 阅读(454) | 评论 (0)编辑 收藏

这是王爽老师的《汇编语言(第3版)》,经知友推荐确实是一本极好的书!

实验4 [bx]和loop的使用
(1)、(2)
assume cs:code
code segment
    mov ax,0020h
    mov ds,ax
    mov bx,0
    mov cx,64
  s:mov [bx],bl   ;这里必须是mov [bx],bl,而不能是mov [bx],bx,否则会出现类型不匹配
    inc bl
    loop s
    mov ax,4c00h
    int 21h
code ends
end

posted @ 2015-12-15 09:06 李阿昀 阅读(317) | 评论 (0)编辑 收藏

     摘要: 复习题1、以下模板有什么错误?Code highlighting produced by Actipro CodeHighlighter (freeware)http://www.CodeHighlighter.com/-->structure {    char itable;    int&nb...  阅读全文
posted @ 2015-12-10 16:53 李阿昀 阅读(1533) | 评论 (0)编辑 收藏