posts - 2, comments - 27, trackbacks - 0, articles - 60
  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理

12 2011 档案

HSQLDB外键使用
     摘要: 介绍了HSQLDB创建外键时的语句,网上的相关资料不多,便写在这里了  阅读全文

posted @ 2011-12-27 17:59 ZhouFeng 阅读(538) | 评论 (0)  编辑