java学习

java学习

 

设计模式之外观模式

为子系统中的一组接口提供一个一致的界面,Facade模式定义了一个高层接口,这个接口使得这一子系统更加容易使用。
1.当你要为一个复杂子系统提供一个简单接口时。子系统往往因为不断演化而变得越来越 复杂。大多数模式使用时都会产生更多更小的类。这使得子系统更具可重用性,也更容 易对子系统进行定制,但这也给那些不需要定制子系统的用户带来一些使用上的困难。 Facade可以提供一个简单的缺省视图,这一视图对大多数用户来说已经足够,而那些需 要更多的可定制性的用户可以越过facade层。
 2.客户程序与抽象类的实现部分之间存在着很大的依赖性。引入facade将这个子系统与客 户以及其他的子系统分离,可以提高子系统的独立性和可移植性。
 3.当你需要构建一个层次结构的子系统时,使用facade模式定义子系统中每层的入口点。 如果子系统之间是相互依赖的,你可以让它们仅通过facade进行通讯,从而简化了它们 之间的依赖关系。
例子:
外观类:
public class Facade {
     ServiceA sa;
        
        ServiceB sb;
        
        ServiceC sc;
        
        public Facade() {
            sa = new ServiceAImpl();
            sb = new ServiceBImpl();
            sc = new ServiceCImpl();
        }
        
        public void methodA() {
            sa.methodA();
            sb.methodB();
        }
        
        public void methodB() {
            sb.methodB();
            sc.methodC();
        }
        
        public void methodC() {
            sc.methodC();
            sa.methodA();
        }

}
接口和接口的实现类:
public interface ServiceA {
    void methodA() ;
}
public class ServiceAImpl implements ServiceA{

    @Override
    public void methodA() {
        System.out.println("这是服务A");        
    }
}
public interface ServiceB {
    void methodB() ;
}
public class ServiceBImpl implements ServiceB{

    @Override
    public void methodB() {
         System.out.println("这是服务B");        
    }
}
public interface ServiceC {
    void methodC() ;
}
public class ServiceCImpl implements ServiceC{

    @Override
    public void methodC() {
         System.out.println("这是服务C");        
    }
}
测试类:
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ServiceA sa = new ServiceAImpl();
        ServiceB sb = new ServiceBImpl();       
        sa.methodA();
        sb.methodB();       
        System.out.println("========");
        //facade
        Facade facade = new Facade();
        facade.methodA();
        facade.methodB();
        facade.methodC();
    }

}

posted on 2013-04-23 13:54 杨军威 阅读(115) 评论(0)  编辑  收藏


只有注册用户登录后才能发表评论。


网站导航:
 

导航

统计

常用链接

留言簿

随笔档案

搜索

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜