Essay

哈佛MBA 精粹42条<转载>      摘要:
精粹1:弱音板
精粹2:扬在先
精粹3:以身做则
精粹4:无旁贷
精粹5:象盖房子
精粹6:能断章取义
精粹7:抉择
精粹8:目标要明确
精粹9:管仲病榻论相
精粹10:从“情侣苹果”谈目标市场定位营销
精粹11:上帝的评判
精粹12:爱若和布若
……
  阅读全文
posted @ 2005-08-25 16:22 Selina 阅读(434) | 评论 (0)  编辑
全球100个最有价值的品牌(The 100 Top Brands)      摘要:
全球100个最有价值的品牌(The 100 Top Brands)
  阅读全文
posted @ 2005-07-19 14:42 Selina 阅读(1142) | 评论 (1)  编辑