tangtb

Hadoop,SpringMVC,ExtJs,Struts2,Spring,SpringSecurity,Hibernate,Struts
posts - 25, comments - 88, trackbacks - 0, articles - 0
  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理

04 2009 档案

     摘要: 出于个人兴趣,对FusionCharts做了一个简易的封装(由于工作原因,还有一些图形没有实现,会尽快补上)。设计初衷就是让服务器端生成FusionCharts所需要的XML文件更方便。希望所有看过的人能给我留个言,发表一下自己的看法或者直接发代码,能把这个小东西做得更完善。
  阅读全文

posted @ 2009-04-29 12:36 tangtb 阅读(3502) | 评论 (9)  编辑 |