Thinker

  - long way to go...

  BlogJava :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  24 随笔 :: 0 文章 :: 143 评论 :: 0 Trackbacks

04 2007 档案

     摘要: Java 的转义字符  阅读全文
posted @ 2007-04-20 18:53 Long 阅读(5153) | 评论 (5)  编辑

     摘要: 你是否碰到过这样的问题,当你想删除某个文件或文件夹(尤其是avi等视频文件)的时候,系统提示该文件被系统或者某些应用程序所占用无法删除  阅读全文
posted @ 2007-04-18 15:25 Long 阅读(1784) | 评论 (2)  编辑

     摘要: Java 是值传递还是引用传递?  阅读全文
posted @ 2007-04-16 19:52 Long 阅读(8969) | 评论 (18)  编辑

     摘要: 用 Java 通过串口发送手机短信系列(二)简单使用  阅读全文
posted @ 2007-04-13 12:09 Long 阅读(5840) | 评论 (5)  编辑

     摘要: 用 Java 通过串口发送手机短信系列  阅读全文
posted @ 2007-04-12 16:58 Long 阅读(9613) | 评论 (5)  编辑

     摘要: 开张大吉,呵呵  阅读全文
posted @ 2007-04-12 15:23 Long 阅读(861) | 评论 (1)  编辑